صفحات

کارت اشتراک ( وفاداری )

کارت اشتراک ( وفاداری )

برنامه ی وفاداری یا باشگاه مشتریان یکی از روش های بازاریابی است که موجب ارتقاء شخصیت حقیقی و اعتباری مشتری می شود که استفاده از آن به دلیل فراهم کردن مزایای بی نظیر برای کسب و کار در طول چند سال گذشته به صورت قابل ملاحظه ای در سراسر دنیا افزایش یافته است.

کارت اشتراک زاگروس پوش چیست ؟

این کارت موجب ارتقاء شخصیت حقیقی واعتباری مشتری می شودودر نهایت به تکرار خرید مشتری منتهی میشود.برنامه وفاداری مشتریان سالهاست که به یکی از روش های ثابت وپرکاربرد جهت افزایش دفعات مراجعه
خریدار به محل خرید تبدیل شده است. اصوالا از کارت وفاداری می توان برای جمع آوری صحیح اطلاعات مشتریان و رفتار خرید آنها در مدیریت ارتباط با مشتری بهره برد. 
 
در زمان خرید از فروشگاه های زاگرس پوش کارت اشتراک به این صورت در اختیار مشتریان قرار میگیرد:
کارت اشتراک در زمان خرید نقدی معادل مبلغ فاکتور درصد تخفیف در کارت شارژ میشود ( باتوجه به گروهی که در آن قرار میگیرید )
سه گروه کارت اشتراک به شرح زیر می باشد:
  1. گروه برنزی خرید 1 ریال تا 5 ملیون تومان 15 درصد
  2. گروه نقره ای خرید 5تا10ملیون تومان 20 درصد
  3. گروه طالیی خرید 10 ملیون تومان به بالا 30 درصد
هر سه گروه 90 روز زمان استفاده داشته اند
سه روز بعد از خرید کارت شارژ میشود.
از فواید دیگر کارت اشتراک :
مبلغ  1,000,000 ریال که در زمان تولد مشتری شارژ صورت میگیرد.
شما به عنوان مشتری با ارائه اطلاعات خود میتوانید در زمان پروموشن های ( تخفیفات مناسبتی خاص )  زاگرس پوش مطلع گردید و برای خرید به شعبات زاگرس مراجعه نمایید.
موجودی کارت فقط به منظور خرید از فروشگاه ها بوده وقابل تمدید به وجه نقد نمی باشد.
 
 

شرایط خرید با کارت اشتراک زاگرس پوش

کارت اشتراک برای مشتریانی صادر می گردد که حتی 1ریال خرید نقدی داشته باشند

در ایام جشنواره و فروش ویژه، با توجه به شرایط اعلام شده هدایای خرید مشتریان تا 72ساعت  اعمال می گردد..

هدیه خرید شما 90 روز پس از خرید، در کارت اشتراک الکترونیکی شارژ می باشدوهدیه شما در آن ذخیره می گردد.

درطی سال پرموشن های مختلفیکارت اشتراک برای مشتریانی صادر می گردد که حتی 1ریال خرید نقدی داشته باشند

در ایام جشنواره و فروش ویژه، با توجه به شرایط اعلام شده هدایای خرید مشتریان تا 72ساعت  اعمال می گردد..

هدیه خرید شما 90 روز پس از خرید، در کارت اشتراک الکترونیکی شارژ می باشدوهدیه شما در آن ذخیره می گردد.

درطی سال پرموشن های مختلفی درراستای رضایت مندی مشتریان اجرا میگردد وبرای مشتریان طلایی نیز خدمات ویژه در نظر گرفته شده است.

وهمچنین برای مشتریان دارای کارت اشتراک سالروز تولد شان مبلغ یک میلیون ریال به عنوان هدیه در کارتشان شارژ میگردد.

لازم به ذکر است که با دادن اطلاعات مشتریان پرموشن های در قالب روز مهندس پزشک وپرستار و........نیزبرگزار میگردد که این اتفاق طی همکاری شما مشتریان با صندوق داران فروشگاه جهت تکمیل اطلاعات شما مشتریان غزیزمیسر میگردد .

سایر شرایط جدید باشگاه برای رتبه های مختلف، به تدریج اطلاع رسانی می شود.درراستای رضایت مندی مشتریان اجرا میگردد وبرای مشتریان طلایی نیز خدمات ویژه در نظر گرفته شده است.

وهمچنین برای مشتریان دارای کارت اشتراک سالروز تولد شان مبلغ دو میلیون ریال به عنوان هدیه در کارتشان شارژ میگردد.

لازم به ذکر است که با دادن اطلاعات مشتریان پرموشن های در قالب روز مهندس پزشک وپرستار و........نیزبرگزار میگردد که این اتفاق طی همکاری شما مشتریان با صندوق داران فروشگاه جهت تکمیل اطلاعات شما مشتریان غزیزمیسر میگردد .

به خریدهای سازمانی، قراردادی و نظایر آن هدایای باشگاه تعلق نمی گیرد.

سایر شرایط جدید باشگاه برای رتبه های مختلف، به تدریج اطلاع رسانی می شود.