گروه های سایزی

1. روش صحیح اندازه گیری تمام قد

اندازه گیری تمام قد سانتی متری ما را به سمت جدول گروه ها زاهنمایی می کند. قد به دست آمده ممکن است در بیشتر جدول گروه های سایزی دیده شود.
مثال : قد مشتری 170 سانتی متر است. این عدد تقریبا در همه ی گروه های سایزی و در ستون های مختلف دیده می شود.

2. روش صحیح اندازه گیری دور سینه

اندازه گیری دور سینه ما را بیشتر به سایز واقعی نزدیک می کند. اما در ستون های مختلف یعنی گروه و ستون را مشخص می کند.
مثال : دور سینه 108 ما را به جدول گروه کوتاه معمولی کمی چاق هدایت می کند.

3. روش های صحیح اندازه گیری دور کمر:

اندازه گیری دور کمر یقینا مشخص کننده سایز مشتری می باشد.
مثال : دور کمر 100 با کمی تلورانس ما را به ستون 27.5 می رساند.
Posted on 2018-05-27 گروه های سایزی 3433

Recently Viewed

No products

Menu

Compare 0